16 februari, 2020 - 17:00

Kallelse till årsmötet 2020
● Söndagen den 16 februari 2020 kl. 17,00 i motionsrum 1 (M1) Gubbängshallen.
● Medlem som har betalt förfallna medlemsavgifter och under mötesåret fyller lägst 14 år
har rösträtt på årsmötet.
● Barn mellan 7 – 13 år har rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt via sina föräldrar på
årsmötet.
● Kallelse till årsmöte utlyses via klubbens hemsida samt via anslagstavlor i träningslokal
M1/M2 i Gubbängshallen.
Dagordning

§1 Mötets öppnande.
§2 Mötets behöriga utlysande.
§3 Fastställande av röstetal.
§4 Fastställande av dagordningen.
§5 Val av mötesfunktionärer:
1st mötesordförande, 1st sekreterare, 2 st. justeringsmän , 1st rösträknare.
§6 Verksamhetsberättelse och förvaltningsberättelse.
§7 Revisorernas berättelse.
§8 Frågan om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen.
§9 Fastställande av medlemsavgift -20/-21.
§10 Inkomna motioner.
§11 Val av styrelseledamöter för ett år framåt. Bestående av.
1st ordförande, 1st kassör, 1st sekreterare, 2 st ledamöter, 2 st revisorer.
2st personer som utgör valberedningen för 2020 års styrelse.
§12 Verksamhetsplan och budget för 2020.
§13 Övriga frågor.
§14 Mötets avslutande.

Motioner skickas till Magnus Burman Odelbergsvägen 84, 122 37 Enskede senast den 31/1-2020. Verksamhetsplan och verksamhetsberättelse, revisorernas berättelser, budget och styrelsens förslag och inkomna motioner finns att tillgå hos Magnus Burman fr.o.m.7/2 – 2020.
Magnus Burman Ordförande

X